Fra 27. marts til 12. april vil Bogensevejs tilslutning til Gl. Hovedvej være spærret.

     Der etableres omkørsel via Industrivejs midlertidige forlængelse for trafikken syd for Gl. Hovedvej

     og via Gl. Bogensevej for trafikken fra nord.

oplagt 24-03-17

Nyt oplæg om gravesituationen i Grønnemose den 21-03-2017

Separering af spildevand og regnvand i Grønnemose.
Til orientering om status på kloaksepareringen har vi nu været i gang i 7 måneder, og arbejdet på skrider frem med løbende udfordringer og dermed små forsinkelser.
Der er fortsat tæt koordinering med Assens Kommune, så de to projekter kan køre sideløben-de med mindst mulig gene for Grønnemose og hinanden og samtidig med fokus på trafiksik-kerheden.
Gl. Hovedvej
På Gl. Hovedvej er den nordlige vejside afsluttet, og entreprenøren har omstillet afspærringer-ne, så arbejdet i den sydlige side af vejen opstarter i denne uge (uge 12). Der vil blive arbejdet både fra krydset ved Gelstedvej og ved tankstationen bag afspærringen i den sydlige side af vejen. Som det gjaldt i den nordlige side af vejen, vil beboerne i den sydlige side kunne køre til deres ejendom med undtagelse af de tidspunkter, hvor arbejdet er lige ud for indkørslen.
I uge 13 vil Gl. Hovedvej blive åbnet i 2 vejbaner, så det er muligt både at køre mod Odense og Middelfart på Gl. Hovedvej. Dette er koordineret med Assens Kommune, så deres entre-prenør kan udføre deres arbejde på Bogensevej.
På nuværende tidspunkt forventes det, at Assens Forsynings arbejde i den sydlige side af Gl. Hovedvej bliver afsluttet ultimo maj.
Skolevej og Hesmoselundsvej
På Skolevej har entreprenøren haft udfordringer med jordbundsforholdene, hvilket har medført forsinkelser. Dog nærmer arbejdet på Skolevej sig afslutningen, og det forventes, at gravear-bejdet er afsluttet ved udgangen af uge 13.
Herefter klargør vi til asfaltering på både Skolevej og Hesmoselundsvej, så disse veje vil kun-ne genåbnes.
Lupinvej og Lupinvænget
På Lupinvej har entreprenøren kæmpet med at etablere de nye ledninger ved styret boring, og det gav i sidste uge en lang dag, da entreprenørens materiel gik i stykker om eftermiddagen. Derfor opstod en akut situation, hvor det var nødvendigt at grave ned for at kunne færdiggøre arbejdet. Havde entreprenøren ventet til dagen efter, havde ledningen, som næsten var etab-leret, sat sig fast, og det ville være nødvendigt at grave den op og starte forfra. Vi beklager meget generne, men samtidig forventer vi ikke, at det sker igen. Hovedledningerne på Lupinvej forventer vi at afslutte i denne uge (uge 12), hvorefter vi etable-rer stikledninger til ejendommene. Når vi starter på stikledningerne, forventes det at ske fra Hesmoselundsvej, hvorfra vi arbejder os op ad vejen.
Interimsvejen via legepladsen til Bellisvænget opretholder vi, så beboerne på Lupinvej har mulighed for at køre til og fra deres ejendomme i perioden. Når vi kommer vest for interimsvejen, og den ikke længere har en funktion, lukkes den.
I forsøget på at dæmpe støjen fra de klaprende jernplader, har vores entreprenør lagt materia-le ud, der kan dæmpe støjen. Nærmeste naboer til interimsvejen oplever, at der ind imellem køres med forholdsvis høj fart, hvilket forværrer støjen. Vi vil derfor af hensyn til vejens naboer gerne opfordre til, at farten sænkes.
Violvej
På Violvej bliver asfalten fræst/skåret op i denne uge. Derefter må vejen fortsat gerne benyt-tes. Fra mandag i uge 13 forventer vi at starte gravearbejdet på Violvej. Vores entreprenør omdeler sedler til vejens beboere, så det er muligt at køre biler ud, inden der bliver spærret af.
Generelt
Ovenstående tidsangivelser er fortsat forventede, men vi kan ikke frasige os risikoen for at støde på uforudsete problemer, der kan forsinke processen. Vi forsøger dog at være på for-kant med forholdene, så evt. forsinkelser reduceres mest muligt.


Venlig hilsen
Tommy Andersen
Assens Forsyning
Tlf.: 23 68 39 92
Mail: tna@assensforsyning.dk

 

Velkommen til rørup.dk

Formålet med Rørup.dk er at informere dig, som borger i Rørup Sogn med byerne Etterup, Grønnemose, Gribsvad, Rørup, Ålsbo og Hækkebølle, om alle aktiviteter i sognet.

Her kan du finde mange nyttige informationer om vores lokalområde, som f.eks. Sogneforeningen og dens arrangementer, Borgerhuset, Vandværkerne, mm. 


Du navigerer på siden ved hjælp af menuen i toppen.

Sidst opdateret den 03-04-2017

Rørup.dk